23 Mayıs 2011

Akademik Özgeçmişim...

Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans
Ziraat Fakültesi
Aile ve Tüketici Bilimleri
Ankara Üniversitesi
1986
Y.Lisans
Aile ve Tüketici Bilimleri ABD
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
1989
Doktora
Aile ve Tüketici Bilimleri ABD
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
1996
Doçent
Aile ve Tüketici Bilimleri ABD
Ankara Üniversitesi
1998
Profesör
Aile ve Tüketici Bilimleri ABD
Ankara Üniversitesi
2005
Yüksek Lisans Tezi: “Ankara’da Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Yaşlı Kadınların Ekonomiye Yönelik Tutumları ve Tüketim Davranışları Üzerinde Bir Araştırma”. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (05.09.1989)
Doktora Tezi: “Kırsal Ailede Kadının İş Modelleri ve Kararlara Katılımı”. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (10.04.1996)
Görevler:
Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Ar.Gör.
 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi-Aile ve Tüketici Bilimleri
1987-1997
Dr.Ar.Gör.  
 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi-Aile ve Tüketici Bilimleri
1997-1998
Visiting Scholar

 USA, Purdue University Faculty of Liberal Arts                                  Women’s Studies Program                               
    1997
Doçent
 Ankara Üniversitesi  Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü
1998-2005
Profesör
Ankara Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü
2005-2008
Profesör
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
2008-

Yönetilen (Danışmanlık Yapılan)Yüksek Lisans Tezleri  :
*Ailelerin Konut Satın Alma Tutum ve Davranışları Üzerinde Bir Araştırma(Baran, H., 2007)

*Üniversite Öğrencilerinin Yaşamdaki Riskleri Algılamaları Üzerinde Toplumsal Cinsiyet Etkisinin İncelenmesi ( Yıldırım, F., 2007 )

*Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisine Göre Konutların SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi
(Erdem, E., 2008 )
 
*Etnosentrik ( Ulusal Menşeli Ürün) Tüketim Davranışlarına Toplumsal Cinsiyet Etkisinin İncelenmesi: Bir Tüketim Değerleri Modeli Uygulaması ( Keleş, M., 2008)

*Depresyon Tanısı Alan Hastalarda Evlilikte Diadik Uyumun ve İlişki Kalitesinin Belirlenmesi: Aydın İlinde Bir Araştırma (Ateş Kaçar, D. 2011)

Yönetilen (Danışmanlık Yapılan) Doktora Tezleri

*Üniversite Öğrencileri Sosyal Adaletten Ne Anlıyor ? Sosyal Adalet İlkeleri Bağlamında Bir Eğilim Belirleme Araştırması (Yıldırım, F., 2011)
*Öğretmenlerin Emeklilik Dönemine Uyumları ve Yaşam Tatminleri (Salman, S., 2005)

Yönetilen (Danışmanlık Yapılan) Dönem Projeleri (2001-2009)

*Sürdürülebilir Gelişme Ekseninde Teori(ler)den Günlük Yaşama “Sosyal Adalet”

*Meme Kanseri ve Yaşam Kalitesi: Denizli Örneğinde Çok Değişkenli Bir Analiz

*Erken Ergenlik Çağındaki (12-15 Yaş Grubu) Çocukların Gözü ile Aile Yaşamı Kalitesi: Sosyo-Metrik Bir Model Denemesi  

*Siber Toplum: Sanal Gerçeklik Çağında Aile Yaşamının Sosyo-Politiği

*Ev Ekonomisi Teknisyenlerinin İş ve Aile Yaşamına İlişkin Tatmin ve Stres Faktörlerinin İncelenmesi

*Aile Sisteminin Barış Kültürüne Katkıları   

*Aile Sisteminde Stres Yönetimi

*Kadın ve Çevre Etkileşiminde Ekolojist Bir Bakış Açısı: Ekofeminizm

*Üniversite Öğrencilerinin Sigara ile İlgili Tutum ve Davranışları Üzerinde Bir Araştırma  

*Aile Kapitalinin Kaynak Yönetimi Perspektifinden Yorumlanması

Yürütülen Lisans Dersleri
Kadın Sorunları ve Sosyal Hizmet
Yaşlılar İçin Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmette Çağdaş Yönelimler
Sosyal Politika ve Planlama
Sosyal Hizmette Etik

Yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri
Aile İçi Şiddet
Küreselleşme ve Aile
Küreselleşme ve Uluslararası Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmette Feminist Yaklaşımlar
Sosyal Hizmette Yas Danışmanlığı
Sosyal Hizmet ve İnsan Hakları
Sosyal Hizmet ve Meslek  Etiği
Yaşlı Refahına Eleştirel Bakış

Projelerde Yaptığı Görevler :
*Ergenlerin Risk Algılama ve Riskten Korunma Tutumları Üzerinde Toplumsal Cinsiyet Etkisinin Ekolojik Model İle İncelenmesi, Ankara Üniversitesi BAP /2010 (Proje Yürütücüsü-Devam ediyor)

*Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Hizmet Merkezi’nde Yalnız Yaşayan Yaşlılar İçin Toplumsal Temelli Bir Bakım Hizmeti Önerisi: Sürdürülebilir Günlük Yaşam Destek Gönüllüleri Ağı, TÜBİTAK 1001 SOBAG/ 2007 (Proje Yürütücüsü-Devam ediyor)

*İş ve Aile Sisteminin Dengelenmesinde Kadınların Part-Time Çalışma Olanakları, TÜBA, Doktora Sonrası Yurt Dışı Araştırma Projesi 1997, ABD University of Purdue  (Proje Yürütücüsü)

İdari Görevler :
Dekan                
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  
(Kasım 2008-)

Bölüm Başkanı  
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü 
(Mayıs 2008)

Bölüm Bşk. Yrd. 
Ankara Üniversitesi Aile Ve Tüketici Bilimleri Bölümü                          
(2007-2008)


Bilimsel Kuruluşlar/STK Üyelikleri :
*Dr.Necip Hablemitoğlu Toplumsal Araştırmalar Derneği –NEHTAD kurucu üyesi
*International Association of Schools of Social Work-IASSW Üyesi
*International Federation of Social Workers-IFSW Üyesi
*T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu YÖK Temsilcisi ve Üyesi
*Ankara Üniversitesi Üreme Sağlığı Eğitim, Araştırma, Uygulama ve Eğitim Merkezi Danışma Kurulu Üyesi
*Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi  Danışma Kurulu Üyesi
*Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi
*Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi
*Pamukkale Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilimsel  Danışma Kurulu Üyesi
*Politik Psikoloji Derneği Üyesi
*Toplumsal Bellek Platformu Üyesi
*Tüm Öğretim Üyeleri Derneği-TÜMÖD Üyesi

Ulusal Düzeyde Kurumsal Eğitim ve Seminer Çalışmaları

*Yaşlı Bakımında Gönüllü Desteği ‘’Eğitim Modülü’’ Geliştirme (Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Hizmet Merkezi ile )
*Hastaneler İçin Entegre Bir ‘’Sosyal Hizmet Modeli’’ (Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi Hasta Hakları Koordinasyon Birimi ile)
*Ameliyathane Hemşireliği : Takım Oyununun Vazgeçilmez Üyesi (Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi Hasta Hakları Koordinasyon Birimi ve Cerrahi Hemşireliği birimi ile)
(i)       Kişisel Gelişim Eğitimi
(ii)      Eğitici Eğitimi
*Herkes İçin  ’Sağlık Okur-Yazarlığı’’  Eğitimi (Ankara Üniversitesi Vakfı Özel Lisesi Rehberlik Zümresi ile)
*Ayrımcılığa Karşı ‘’Eşitlik ve Çeşitlilik’’  Eğitimi
YAYINLAR
A. Uluslararası hakemli ve SCI-expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. HABLEMITOGLU, S., OZKAN, Y. and PURUTCUOGLU, E., 2010. The Assesment of The Houses in the Theory Maslow’s Hierarcy of Needs. European Journal of Social Sciences, 16(2):222-228.

A2. HABLEMITOGLU, S., OZKAN, Y. and PURUTCUOGLU, E., 2010. The Millenium Child Poverty in Developing Turkey. The Journal of International Social Research, 3(12): 230-237.

A3. HABLEMITOGLU, S. ÖZMETE, E., 2010. Sustainable Water Management: A Case Study on Saving Behaviour of Turkish Women for Domestic Water Usage. European Journal of Social Sciences, 12(3): 447-456.

A4.HABLEMITOGLU, S., YILDIRIM, F., 2008. The Relationship Between Perception of Risk and Desicion Making Styles of Turkish University Students: A Descriptive Study of Individual Differences. World Applied Sciences Journal, 4(2): 214-224.

A5. HABLEMITOGLU, S., YILDIRIM, F., 2008. Gender Differences in the Influence of Egocentrism and Focalism on Turkish Young Peoples Optimsm: Are Young Men More Optimistic or Young Women More Realistic? World Applied Sciences Journal 5(1):42-53.

A6. HABLEMİTOGLU, S., 2004. Investment in The Future for Realization of A Right: Girl’s Education in Turkey. AnAlize-The Journal for Feminist Analysis, 15(2):35-42.

A7. HABLEMİTOGLU, S., GONEN, E., 1991. Elderly Women in Turkey: An Economic Viewpoint. International Journal of Sociology of the Family, 21(1):85-96. (HABLEMİTOGLU, S., GONEN, E., 1991. Elderly Women in Turkey: An Economic Viewpoint. In Roles of Women in Muslim Countries (Ed.by; M. Singh Das) M.D. Pub. Put. Ltd., New Delhi)
A8. GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 1989. The Socio-Economic Status of Women in Turkey. Turkish Review, 3(16): 143-150.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZKAN, Y. ve YILDIRIM, F., 2009. Meme Kanserinden Sonra Yaşam: Fiziksel, Sosyal ve Duygusal Refaha Tedavi Sürecinin Etkisi. Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi: Değişim ve Güçlenme, 13-16 Ekim, İzmir.

B2.HABLEMİTOĞLU, Ş., 2009. Medyatik Hayırseverlik ve Muhafazakar Popülizm Kıskacında ‘’Sosyal Haklar’’. Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu, 22-23 Ekim, Antalya.

B3. BAYRAM, N., DOGAN, A., HABLEMİTOGLU, S. and OZKAN, Y., 2009. Life satisfaction and financial deprivation among high school students with Turkish background. A Study from Germany. IInd International Congress of European Turks, May 14-16, 2009 / Antwerp – Belgium.

B4. HABLEMITOGLU, S., OZMETE, E. and BAYOGLU, A.S., 2009. The Ecological Framework Of Violence Against Women In Turkey: A Life-Cycle Approach.  "Rural Environment, Education, Personality", 29-30 May, Institute of Education and Home Economics and Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia. 
B5. HABLEMİTOĞLU, Ş. ve YILDIRIM, F., 2009. Understanding Gender To Prevent Abuse and Trauma Depending on Violence: The Ecological Approach. 3th International Conference on Women’s Studies: Gender at the Crossroads: Multi-diciplinary Pespectives, 20-22 April, North Cyprus, Famagusta.

B6. HABLEMITOGLU, S., 2008. Logic of Relation Between Consumerism and Peace: To Understand Consumerism in Post-Modern Life. 1st International Conference on Social Sciences, 21-22 August, İzmir.

B7.HABLEMİTOĞLU, Ş., 2008. Hollanda Türk Toplumunda Bir Grup Çalışması Deneyimi: Çok Kültürlülük Bağlamında Kadının Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Algılanması ve Aile İçi Şiddet. I. Çok Kültürlülük Bağlamında Avrupalı Türkler Kongresi, 22-23 Şubat Antwerb, Belçika.

B8. HABLEMITOGLU, S., 2007. Women and Violence: A Research on Perceptions of Turkish Community in Holland. 1st International Conference on Sociology, May 14-17, Athens,Atiner, Greece.
B9. HABLEMİTOĞLU, Ş. ve ÖZMETE, E., 2006. Çalışan Evli Kadınların Yaşam Tatmininin Farklı Boyutları ile İrdelenmesi. I. Uluslar arası Ev Ekonomisi Kongresi-Sürdürülebilir Gelişme ve Yaşam Kalitesi, 22-24 Mart, Ankara.

B10. HABLEMITOGLU, S. and OZMETE, E., 2005. Ethical Approach to Economic and Rational Water Consumption. International Symposium Water for Development Worldwide. 7-11 September, Ministry of Energy and Natural Resources Istanbul.

B11. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2000. Türkçü Akım ve Kadın Hareketi. Yeni Dünya Düzeni Kadın ve İrtica Uluslararası Konferansı, 18-20 Şubat, Ankara.

B12. GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 1992. Tüketici ve Çevre Bilinci. III. Milletlerarası Tüketicinin Korunması ve Tüketici Hakları Sempozyumu, 14 Mart, İstanbul.

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve yayınlanmayan bildiriler

C1. HABLEMITOGLU, S., PURUTCUOGLU, E., and OZKAN, Y., 2010. Interpersonal Impact of Poverty on Children in Turkey. III. International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection, July 28-30, Padua.

C2. HABLEMITOGLU, S., VAROL, F.C., and OZKAN, Y., 2010. Transition to Adulthood in Foster Care: A Discussion. III. International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection, July 28-30, Padua.

C3. SARP, N., HABLEMITOGLU, S., 2010. Gender Diversity and Equality of Healthcare System in Turkey. Diversity and Equality in Healthcare  Leonardo Partnership Projects Mobility Meeting, July 5-9, London.

C4. HABLEMITOGLU, S. and OZMETE, E., 2010. Human Development Approach To Youth in Turkey: Neither Child Nor Adult-Therefore ‘’Invisible’’. 2010 Joint World Conference Social Work and Social Development, June 10-14, Hong Kong.

C5. HABLEMİTOĞLU, Ş., PURUTÇUOĞLU, E. ve YILDIRIM, F., 2010. Kadınlar Jinekolojik Muayeneden Neden Korkarlar? Uluslararası Kadın ve Sağlığı Kongresi, 3-5 Haziran, Sakarya ( Poster ).

C6. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2010. Aile İçi Şiddeti Önlemek Çocuk Suçluluğunu ve Mağduriyetini Azaltır mı? Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar Uluslararası Sempozyumu, 27-28 Mayıs, Diyarbakır.

C7. SARP, N., HABLEMITOGLU, S., ESATOGLU, A.E. and YASAR, Y.G., 2010. The Need For Mainstreaming Gender Perspective into Health System in Turkey. Diversity and Equality in Healthcare  Leonardo Partnership Projects Mobility Meeting, April 7-8, Dublin.

C8. OZKAN, Y. and HABLEMITOGLU, S., 2009. Identity Crisis of Turkish Youth in Europe: Neither Turkish nor German. IInd International Congress of European Turks, May 14-16, 2009 / Antwerp – Belgium.

C9. HABLEMITOGLU, S., 2008. Work and Family Satisfaction and Stress Factors as Percieved by Home Economists in Turkey. IFHE 100th Anniversary World Congress Home Economics: Reflecting the Past - Creating the Future, July 26-31, Lucerne/ Switzerland.

C10. HABLEMITOGLU, S., 2008. Hearth and Home: The Hestian Paradigm as a Critique of Human Actions.  2nd International Conference on Sociology  May 12-15, 2008, Athens, Greece.

C11. HABLEMITOGLU, S., 2006. Gender and Domestic Violence: Cultural Interaction. Conferentie Over Eergerelateerd en Huiseljik “ Dicht Bij Huis “, Avrasya Foundation, February 12-13, Den Haag, Netherlands.
C12. HABLEMITOGLU, S., OZMETE, E., 2005. Home Economics Leadership in Turkey. IFHE Annual Meeting, 4-8 February, Bonn. (HABLEMITOGLU, S. and OZMETE, E., 2007. Home Economics Leadership in Turkey. Newsletter of the Home Economics Institute of Australia. April:16-17.)
C13. Gönen, E., HABLEMİTOĞLU, Ş., Özmete, E., 2002. Evde Tek Başına: Kendi Kendine Bakım Çocuklar İçin Kaliteli ve Güvenli Bir Seçenek midir ? Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, 2-3 Mayıs, İstanbul.
C14. HABLEMİTOĞLU, Ş., 1999. 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Dünyası Topluluklarının “Kadın Gündemi”. 1. Türk Dünyası Kadınlar Kurultayı, 6-8 Mayıs, İstanbul.

D. Yazılan ulusal kitaplar/kitap bölümleri :

D1. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2011. Modern Akrabalık: Sosyal Kapital. Kilit Yayınları (Baskıda) (259 sayfa).

D2. HABLEMİTOĞLU, Ş. ve ÖZMETE, E., 2010.Yaşlı Refahı: Yaşlılar İçin Sosyal Hizmet. Toplum Dizisi I, Kilit Yayınları, Ankara. (288 sayfa).

D3. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2009. Neoliberalizmle Çatışan Sosyal Politikanın Evrensel Rüyası: ‘’Barış Kültürü’’. Sosyal Politikada Güncel Sorunlar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın No: 596, Yay. Haz.lar: P. Esin, İ. Savcı, Ş. Gökbayrak, M.E. Kart ve F.Y. Akkaya, Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara (s: 257-274).

D4. HABLEMİTOĞLU, Ş. ve YILDIRIM, F., 2009. Risk Çağı ve Gençler. Eflatun Yayınları, Yayın No:12, Ankara (168 sayfa), (1. Baskı).

D5. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2005. Toplumsal Cinsiyet Yazıları: Kadınlara Dair Birkaç  Söz. Toplumsal Dönüşüm Yayınları: 282, Araştırma ve İnceleme:102, İstanbul (238 sayfa).

D6. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2004. Küreselleşme: Düşlerden Gerçeklere. Toplumsal Dönüşüm Yayınları: 246, Araştırma ve İnceleme: 86, (I. Basım), İstanbul (205 sayfa)

D7. GÖNEN, E., HABLEMİTOĞLU, Ş. Ve ÖZMETE, E., 2004. Akademisyen Kadınlar. Toplumsal Dönüşüm Yayınları: 241, Araştırma ve İnceleme: 83 (I. Basım ), İstanbul (85 sayfa)

D8. HABLEMİTOĞLU, Ş., EVLER, S., 2002. Patriarka İçin Yapısal Bir Yorum  ve Hestian Modeli. Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Mezunları Derneği Yayınları Bilim Serisi:2, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara (127 sayfa)

D9. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2001. Kırsal Alanda İşgücü Değeri ile Kadınlar: Bir Toplumsal Cinsiyet Analizi Örneği. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayın No: 225, Ankara (96 sayfa)

D10. GÖNEN, E., HABLEMİTOĞLU, Ş. ve ÖZMETE, E., 2000. Ankara’da Su Tüketimine İlişkin Tutum ve Davranışlar. DSİ Teknoloji Dairesi Başkanlığı Basım ve Foto Film Şube Müdürlüğü, Ankara (61 sayfa )

D11. HABLEMİTOĞLU, Ş. ve HABLEMİTOĞLU, N., 1998. Şefika Gaspıralı ve Rusya’da Türk Kadın Hareketi (1893-1920). Kırım Dergisi Yayını, Ajans Türk Matbaası, Ankara (672 sayfa)

D12. HABLEMİTOĞLU, Ş., 1998. Çarlık Rusya’sında Türk Kadın Hareketi. Kadınlar Olmadan Asla (Der: Z. Göğüş), Sabah Kitapları: 86, Türkiye’den Dizisi:9 s:83-97, İstanbul.

D13. GÖNEN, E., HABLEMİTOĞLU, Ş., 1993. Yaşlı Kadınların Boş Zaman Tercihlerine İlişkin Davranışları. Ankara Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Çalışmalarından Bir Kesit. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Baskı Ofset Ünitesi, s:14-21, Ankara.

D14. GÖNEN, E., HABLEMİTOĞLU, Ş., 1991. Yaşlı Kadınların Ekonomik Durumları Üzerinde Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1197, Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler: 656, Ankara (65 sayfa)

D15. GÖNEN, E., HABLEMİTOĞLU, Ş., 1990. Aile Ekosisteminde Değişim ve Stabilite Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1286, Derlemeler:54,  Ankara (42 sayfa)

D16. GÖNEN, E., HABLEMİTOĞLU, Ş., 1990. Toplumsal Değişme ve Aile: Yapı, Etkileşim ve İşlevleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1284, Derlemeler: 55, Ankara (45 sayfa


E. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


E1.HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZMETE, E., BAYOĞLU, A.S. VE YILDIRIM, F., 2010. Gönüllü Gençlere Göre Yaşlılara Yönelik Toplumsal Temelli Bakım ve Destek Hizmetlerindeki Öncelik Alanları. Yardım ve Dayanışma, 1(2): 33-44.

E2. HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZKAN, Y. ve YILDIRIM, F., 2010. Bir Fedekarlık Örneği Olarak ‘’Kan Bağışı ‘’ . Aile ve Toplum, 5(20): 67-78.

E3. HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZMETE, E. Ve YILDIRIM, F., 2009. Hamilelikte İnsan Kapitalinin Sürdürülebilirliği: Ergonomik Bir Bakış Açısı. Verimlilik Dergisi,  2010/2: 109-121.

E4. HABLEMİTOĞLU, Ş. ve Yıldırım, F. 2007. Küresel Toplumda Ailenin Güçlenmesi ve Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimin Önemi. Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(3) 59-73.

E5. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2006. Giysilerde Çok Boyutlu Bir Kalite Göstergesi: Estetik. Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1): 1-10 .

E6. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2002. Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetin Ekolojik Boyutu. Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi, 12(25): 41-48.

E7. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2001. Bonuslu Ürünlere İlişkin Tüketici Tutumları. Pazarlama Dünyası, 15(90): 4-9.

E8. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2001. Yaşlı ve Aile Etkileşiminin Dayanışma Boyutu. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 1(1): 51-56.

E9. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2000. Gıda Güvenliği Konusunda Tüketici Hakları. Standard, 39(459): 41-47.

E10. HABLEMİTOĞLU, Ş., 1998. İş ve Aile Sisteminin Dengelenmesinde Kadınların Part-Time Çalışma Olanakları. Verimlilik Dergisi, 27(4): 127-144.
GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 1998. Teknoloji ve Etik. Standard, 37(439): 78-83.

E11. GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 1991. Yaşlı Kadınların Tüketim Davranışları Üzerinde Bir Araştırma. Standard, 30(356): 12-15.

E12. GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 1990. Yaşlıların Tüketim Harcamaları. Standard, 29(340): 40-44.


F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

F1. HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZKAN, Y. ve  YILDIRIM, F., 2009. Bir İyilik Hareketi Olarak ‘’Kan Bağışı’’. I. Ulusal İyilik Sempozyumu, 20-21 Haziran, Elazığ.
F2.HABLEMİTOĞLU, Ş. ve YILDIRIM, F., 2009. Gençlerin Gözünden Sanal Bir Sosyal Kapital Olarak ‘’Facebook’’. 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Aralık, Ankara.
F3. HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZMETE, E., BAYOĞLU, A.S. ve YILDIRIM, F., 2009.Ankara Büyükşehir Belediyesi “Yaşlılara Hizmet Merkezi”nde Bir Proje: “Sürdürülebilir Günlük Yaşam Destek Gönüllüleri Ağı”. V. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Sivas.
F4. HABLEMİTOĞLU, Ş., YILDIRIM, F., 2009. Yaşlı Sağlığı ve Bir Sosyal Ekoloji Yorumu. V. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Sivas.

F5. HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZKAN, Y. ve ÇİFCİ, G.E., 2009. Yaşlı Refahının Artırılmasında Evcil Hayvanların Rolü. V. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Sivas.

F6. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2009. Küreselleşme Sürecinde Aile Yapısı. Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri: Küreselleşen Dünyada Aile Sempozyumu, 15-16 Nisan, Balıkesir.
F7. HABLEMİTOĞLU, Ş. ve YILDIRIM, F., 2008. Toplumsal Temelli Yaşlı Bakımı: Bir Sosyal Kapital Yorumu. 12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 21-25 Ekim, Ankara (Poster Bildiri).
F8. HABLEMİTOĞLU. Ş. ve YILDIRIM, F., 2008. Erken Ergenlik Dönemindeki (12-15 Yaş Grubu) Çocukların Gözüyle Aile Kapitali: Sosyo-Metrik Bir Model Denemesi. 6. Çocuk Kültürü Kongresi: Türkiye’de Çocuk Yetiştirme Yaklaşımlar, Yöntemler, Sorunlar, Çözümler 13-14 Ekim, Ankara.

F9. HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZKAN, Y. ve YILDIRIM, F., 2008. Yaşlılığa Bağlı Görme Kusurları ve Günlük Yaşamın Sürdürülmesinde Ergonominin Desteği. 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 30 Ekim-1 Kasım, Trabzon.
F10. HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZMETE, E. ve YILDIRIM, F., 2008. Hamilelikte İnsan Kapitali ve Ergonomi. 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 30 Ekim-1 Kasım, Trabzon.
F11. HABLEMİTOĞLU, Ş. ve KELEŞ, M., 2008. Etnosentrik Tüketim ve Toplumsal Cinsiyet: Bir Cetscale Uygulaması. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO),11-12 Eylül, İzmir.

F12. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2005. Ütopyadan Gerçekliğe: Yaşlıların Yaşam Kalitesinde Devrim Yaratan Nanoteknolojiler. III. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 16-19 Kasım, İzmir. 

F13. HABLEMİTOĞLU, Ş. 2005. Küreselleşmeye Karşı Koymada Ulusal Kültürün Rolü: Medya-Eğitim İlişkisi. Ulusal Eğitim Kurultayı: Küreselleşme ve Eğitim, 11-12 Haziran, Ankara.

F14. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2004. Tüketim Toplumunda Yoksul Olmak. Birinci Sosyal Hizmetler Şurası, 19-21 Nisan, Ankara. 

F15.HABLEMİTOĞLU, Ş., 2003. Yoksullukla Mücadelede Hedef Yaşam Kalitesi Hakkı. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003,  9-11 Ekim, Antalya.

F16. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2000. Türkçü Akım ve Kadın Hareketi. Yeni Dünya Düzeni Kadın ve İrtica Uluslararası Konferansı, 18-20 Şubat, Ankara.

F17. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2000. 21. Yüzyılda Küresel Dinamikler ve Türkiye'nin Kadın Gündemi. Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı-III: 21. Yüzyılda Türkiye. 25-27 Ocak, Ankara. 

F18. GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 1998. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Gönüllü Kadın Kuruluşlarının Kadının Güçlendirilmesine Yönelik Yaklaşımları. 4. Kadın Çalışmaları Toplantısı, 7-9 Eylül, İzmir

F19. GÖNEN, E., HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZMETE, E., 1998. Kadının İş Rolleri ve Stres. 6. Ergonomi Kongresi, 27-29 Mayıs, Ankara.

F20. GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 1997.Yaşlılık ve Kentsel Yaşam  Gerçeği. Yaşlılık ve Kentsel Yaşam Sempozyumu, 19 Mart, Ankara.

F21.GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 1996. Yaşlılık ve Performans. Yaşlılık ve Yaşam Kalitesi Sempozyumu, 20 Mart, Ankara.

F22. GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 1995. Yaşlılık, Toplumsal Yaşam ve Yaşam Dinamiği. Sosyal Devlet Yaklaşımında 2000’li Yıllara Doğru Olgun Gençlik Sempozyumu, 20 Mart, Ankara.


G. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılmayan bildiriler:

G1. HABLEMİTOĞLU, Ş. ve YILDIRIM, F., 2009. Küreselleşme ve Toplumsal Dönüşümün Bedeli: Türkiye’de Çocuk Kimliğinin Belirsizleşmesi. Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi Kongresi, 7-9 Ekim, Ankara.
G2. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2006. Cumhuriyetin 83. Yılında “ Kadın Hala Düzenin Aynası’’. M. Kemal Atatürk’ün 87 Yıllık Düşünsel Yürüyüşü Sempozyumu, 3 Haziran, Ankara.

G3. GÖNEN, E., HABLEMİTOĞLU, Ş., 1996. Yaşlıların Bakımına İlişkin Kararlara Etik Yaklaşım. Sosyal Hizmet Sempozyumu’96, 16-18 Ekim, Ankara.

G4. GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 1996. Yaşlılık ve Çağdaş Yaşam.   III. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, 17-20 Nisan, Çanakkale.

G5. GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 1994. Yaşlıların Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi: Sosyal Devlet Anlayışında Evrensel Bir Yaklaşım. 4. Ulusal Sosyal Hizmet Konferansı, 26-28 Mayıs, Ankara.


H. Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

H1. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2008. Liberalizm Varken Dünya Barışı Bir Hayal. Nasıl, Temmuz/Ağustos: 52-53.

H2. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2007. Batıda Yeni Irkçılık ve İslam Fobisi. 16 Mayıs Ulusal Hukuk ve Tavır Dergisi, Ağustos:5-7.

H3. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2005. Bilim ve Teknolojide Kadının Görünmezliği.  Hakimiyet-i Milliye, 2( 2 ): 16-17.

H4. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2004. Kemalist Kadın Devrimine Yönelik Eleştiriler ve Kemalist Kadın Devriminin Anlamı. Hakimiyet-i Milliye, 1 ( 3 ): 14-15.

H5. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2004. Anne Sütü ve Gıda Güvenliği. Bilim ve Ütopya, Eylül(123): 54-57.

H6. HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZMETE, E., 2004. Sosyal Çevre Kirliliği ve Çocuk. Yaşadıkça Eğitim, Ocak/Mart ( 81): 29-33.

H7. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2004. Devrilen Domino Taşlarından Olmayalım. Öğretmen Dünyası, 25(291): 28.

H.8. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2003. Çocuk Hakları ve Çocukların Yaşam Kalitesi. Çalışma Ortamı, Ocak-Şubat/66: 16-18.

H9. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2002. Gıda Güvenliğinin Sürdürülmesinde Kadınların “ Üretici, Koruyucu ve Kriz Yönetici” Rolleri. Çiftçi ve Köy Dünyası, 17(214): 22-27.

H10.HABLEMİTOĞLU, Ş., 2001. Kırsal Kesimde Kadınların Güçlenmesi ve “ Bilgi “ Arasındaki İlişki . Çiftçi ve Köy Dünyası, 16(203): 17-19.

H11. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2001. Onurlu ve Güvenli Yaşam. Kadınlar Dünyası, Haziran/21: 38-39.

H12. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2001. Ulusal Gıda Güvenliği Politikalarında Bir Ana Akım İnsan Hakkı Olarak “ Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”. Çiftçi ve Köy Dünyası, 16(202): 23-26.

H13. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2001. Genital Mutilasyon ya da Bilinen Adıyla Kadınların Sünneti: Kadına En Acımasız Saldırı. Kadınlar Dünyası, Ocak/16: 32-34.

H14. HABLEMİTOĞLU, Ş. ve ÖZMETE, E., 2001. Su Tüketimi. Çiftçi ve Köy Dünyası, 16(193): 26-30.

H15. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2000. Küresel Ekonominin En Güçlü Aktörü Dünya Ticaret Örgütü Kadın İş Gücünü Tehdit Ediyor. Çalışma Ortamı, Kasım-Aralık/53: 14-16.

H16. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2000. Kırsal Aile Sisteminde Sürdürülebilir Gıda Yönetimi. Çiftçi ve Köy Dünyası, 16(190): 27-31.

H17. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2000. Disney’de Çalışmak Peri Masalı Değil. Kadınlar Dünyası, Ekim/13: 16-17.

H18. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2000. Dünya Ticaret Örgütü (WTO-World Trade Organization) ‘nün Tarım Ticareti Anlaşması (AoA-Agreement on Agriculture). Çiftçi ve Köy Dünyası, 16(186): 23-26.

H19. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2000. Küresel Ekonominin Dili (Uluslararası Terimler). Çiftçi ve Köy Dünyası, 16(184) 6-7.

H20. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2000. Sürdürülebilir  Kalkınma İçin Gönüllü Kadın Kuruluşlarının Eğitim Etkinlikleri.  Çiftçi ve Köy Dünyası, 16(183): 28-32.

H21. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2000. Ekoloji"yi Keşfeden Kadın: Ellen Swallow Richards (1854-1917). Kadınlar Dünyası, Nisan/7: 38-39.

H22. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2000. Kadın Bakış Açısından Sürdürülebilir Kalkınma. Çalışma Ortamı Dergisi, Mart-Nisan/49: 14-17.

H23. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2000. Yeni Bin Yıla Hazırlık: Gönüllü Kadın Kuruluşları. Kadınlar Dünyası, Ocak/4: 36-37.

H24. HABLEMİTOĞLU, Ş., 1999. Part-Time Çalışma Kadınların İstihdamı İçin Neden Uygundur? Çalışma Ortamı, Kasım-Aralık/47: 8-11.

H25. HABLEMİTOĞLU, Ş., 1999. Kırsal Alanda Kadınlara Yönelik Yayım Çalışmaları İçin "Toplumsal Cinsiyet Analizi"nin Önemi. Çiftçi ve Köy Dünyası, 15(179): 26-32.

H26. HABLEMİTOĞLU,  Ş., 1999. Türk Dünyası Kadınlar Kurultayı ve Büyük Buluşmanın Ardından. Kadınlar Dünyası, Ağustos/9: 17-20.

H27. HABLEMİTOĞLU, Ş., 1998. İş ve Aile Sisteminin Dengelenmesinde Kadınların Part-Time Çalışma Olanakları. Verimlilik Dergisi, 27(4): 127-144 (Hakemli).

H28. HABLEMİTOĞLU, Ş., 1998. Kırsal Alanda Kadınlar ve Sürdürülebilir Gıda Güvenliği. Tarım ve Köy, Eylül-Ekim/123: 32-35.

H29. HABLEMİTOĞLU, Ş., 1998. Kırsal Alanda Kadın: Sorunlar ve Yaklaşımlar. Anahtar,  10(112): 21-22.

H30. HABLEMİTOĞLU, Ş., 1998. Kırsal Alanda Kadınlar ve İşgücü Değeri. Cumhuriyet Bilim Teknik, 21 Şubat/ 570: 16.

H31. HABLEMİTOĞLU, Ş., 1997. Kadınların İş ve Aile Rollerinin Dengelenmesi: Eğilimler ve Talepler. Anahtar, 9(103): 12-22.

H32. HABLEMİTOĞLU, Ş., 1997. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Çevre Bilinci ve Eğitimi. Çevre ve İnsan Dergisi, Haziran/34: 22-27.

H33. GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 1997. Kırsal Alanda Kadın   Üreticilere Yönelik Yayım Eğitiminin Geliştirilmesi. Çiftçi ve Köy Dünyası, 13(150): 21-25.

H34. HABLEMİTOĞLU, Ş. ve ÖZMETE, E., 1997. Çocuk ve Para Yönetimi. Yaşadıkça Eğitim, Mayıs/Haziran: 5-7.

H35. GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 1993. Orman Köylerinde Aile-Çevre Etkileşimi. 1. Ormancılık Şurası, 1-5 Kasım, Tebliğler ve Ön Çalışma Grubu Raporları. ( Cilt 3 ), T.C. Orman Bakanlığı, Seri No: 13, Yayın  No: 006, ( s: 620-628 ), Ankara.

H36. HABLEMİTOĞLU, Ş., 1991. Kadının Kooperatifçilik Hareketlerine Katılımı. Çiftçi ve Köy Dünyası, 7(79): 8-12.

H37. GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 1990. Yaşlıların Tüketim Harcamaları. Standard, 29(340): 40-44 (Hakemli).

H38. HABLEMİTOĞLU, Ş., 1990. Yaşlılık ve Boş Zaman. Cumhuriyet Bilim Teknik, Ekim/189: 3.

H39. GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 1990. Yaşlı Tüketiciler. Ekonomide Ankara, 34: 33-34.

H40. GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş. ,  1989. Teknolojik Gelişme Süreci  İçinde Kırsal Yöre Kadını. Çiftçi ve Köy Dünyası, 5(54): 11-14.


İ. DERGİ HAKEMLİĞİ

Aile Araştırma Kurumu - Aile ve Toplum Dergisi (Hakem)
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Editör ve Hakem )
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Hakem)
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi (Hakem)
Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar e-dergisi (Hakem)
Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Hakem)
International Journal of Consumer Studies (Hakem)
Social Behavior and Personality: an international journal (Hakem)
Toplum ve Sosyal Hizmet (Hakem)
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayın Organı Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi (Yayın Kurulu Üyeliği)
World Applied Sciences Journal (Hakem)


J. Ulusal ve Uluslararası Konferanslar/Paneller


Türkiye’de Güzellik ve Şiddet Kıskacında Kadın İmgesi. Kadın Hakları ve Cinsiyet Ayrımcılığı Paneli, 8 Mart 2011, Ankara Barosu ve Ankara Üniversitesi, Ankara.

Dünya Kadınlar Gününün 100. Yılında Türkiye’de Kadın, 5 Mart 2010, Ankara Rotary Kulübü Dünya Kadınlar Günü Paneli, Ankara
Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Bağlamında Travma ve İstismarı Önleme, 11 Mayıs 2009, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dünya Hemşirelik Günü Paneli, Ankara.
Kadına Yönelik Şiddetin Ekolojisi, 5 Mayıs 2009, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dünya Ebelik Günü Paneli, Ankara.
Türkiye’de Yakın Tarihin Hüzünlü Tanıkları ‘’Kadınlar’’, 6-8 Mart 2009, Türk Alman Toplumu, Stuttgart-Heidelberg, Almanya.
Bağımsızlıkçı Aydınlara Yönelik Cinayetler, 29 Ocak 2009, 16. Adalet ve Demokrasi Haftası,Yediveren Bağımsızlık Gülleri Paneli, Ankara.
Türkiye’de Siyasette Unut(tur)ulan Kadın, 26 Aralık 2008, Siyasette Kadın Paneli, Pamukkale Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Denizli.
Türkiye’de Post-Modern Kültürün Gündemi, 11 Kasım 2008, Atılım Üniversitesi, Ankara.
Dönüşen Değerler ve Değiş(tiril)en Türkiye, 22 Ekim 2008, Selçuk Üniversitesi, Konya.
Yeni Anayasa Taslağında Kadınlar Göz Ardı Ediliyor, 8 Mart 2008, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin.
 Türkiye’de Küreselleşme ve Yeni İslami Hareket Arasında Dönüştürülen Kadın İmgesi, 7 Mart 2008, İnönü Üniversitesi, Malatya.
Çatışan Toplumsal Değerlerimiz ve Dönüştürülen Türkiye, 1 Kasım 2007, Türkiye’nin Sorunları Konferansları Dizi 1, Giresun Üniversitesi, Giresun.
Küreselleşme Karşısında Kemalist Düşün Sistemi, 7-12 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi 3. Bahar Şenlikleri, Adana.
Türkiye’de Kadınlar ve Küreselleşmenin Etkileri, 23 Mart 2007, Milli Güvenlik Akademisi Mezunları Derneği, Ankara.
Küreselleşme, Medya ve Kadın, 9 Mart 2007, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
Atatürk’ün Kadın Devriminin Kaynağı, 8 Mart 2007, Türkiye’de Kadının Durumu Paneli,   İTÜ Aydınlanma Günleri, İstanbul.
Aydın Cinayetleri ve Düşündürdükleri, 21 Aralık 2006, Türkiye’de İrticai Faaliyetler ve Aydın Cinayetleri, Çankaya Belediyesi, Ankara.
Küreselleşme, Medya ve Gençlik, 21 Mayıs 2006. Üniversitelerarası Atatürkçü Düşünce Toplulukları Gençlik Platformu, Eskişehir
Türkiye’de Ulus Devletin Geleceği ve Aydın Cinayetleri. 18-20 Aralık 2005, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs.
Küreselleşme ve Ulus Devletin İşlevselliği, 25 Nisan 2005, Küreselleşme Kıskacında Ulus Devlet Paneli, Ankara.
Küreselleşme ve Kadın, 21 Mart 2005, Başkent Üniversitesi Hukuk Topluluğu, Ankara.
Bilgi ve İletişim Çağında Kadının Görünmezliği, 8 Mart 2005, Burdur Valiliği ve ADD Burdur Şubesi, Burdur.
Küreselleşme ve Sosyal Boyutları, 9-10 Temmuz 2004, Tüm Halk Eğitimciler, Dikili.
Küreselleşme ve Ulusal Kültür, 12-14 Kasım 2004, Ulusal Sanayici ve İşadamları Derneği 4. Danışma Kurulu Toplantısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
Atatürk’ün Kadın Devrimine Yönelik Eleştiriler ve Kadın Devriminin Anlamı, 11 Kasım 2002, Stutgart ve Çevresi Atatürkçü Düşünce Derneği, Almanya.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder